Nezabudnite si prečítať aj súvisiaci dokument podmienky spracovania osobných údajov ›

Všeobecné obchodné podmienky.

 

Usporiadateľom výukových seminárov Aikido je Slovenská aikido asociácia, IČO: 36088498, DIČ: 2021566976, Občianske združenie: VVS/1-900/90-11398-3 vedená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky, sekciou verejnej správy, odborom všeobecnej vnútornej správy, oddelením registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava.

 

Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti výuky Aikido a k usporiadavaniu výukových seminárov pod hlavičkou Slovenskej aikido asociácie (ďalej len SAA). 

 

 

I. Členstvo v SAA

 

1. Členstvo v SAA je podmienkou na cvičenie v jednotlivých kluboch združených v SAA.

 

2. Členom SAA je ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá:

a) odošle elektronickú prihlášku › 

b) splnomocní inú osobu na vyplnenie prihlášky, 

c) ak sa jedná o maloletú osobu prihlášku vyplní zákonný zástupca alebo opatrovník.

 

Odoslaním prihlášky jedným z vyššie uvedených spôsobov potvrdzuje, že sa zoznámil so Stanovami SAA a s týmito Obchodnými podmienkami a, že s nimi súhlasí.

 

3. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti súvisiace s výukou Aikido na seminároch usporadúvaných SAA, medzi SAA a členmi SAA.

 

4. Každý člen klubu združeného v SAA je povinný uhradiť členský poplatok do SAA.

 

5. Členský poplatok SAA je: 

a) Riadny členský poplatok SAA za daný kalendárny rok (od 1.1. do 31.12 daného roku) pre riadneho člena SAA. Uhradenie členského poplatku okrem riadneho členstva, práv a povinností člena SAA, ktoré sú ustanovené v stanovách, interných a technických predpisoch SAA, garantuje členovi: 

i. bezplatnú účasť na všekých víkendových medzinárodných seminároch aikido usporiadaných SAA v danom kalendárnom roku pod vedením Technickej komisie SAA a inými pozvanými hosťami SAA,

ii. bezplatnú účasť na všetkých interných seminároch usporiadaných členskými klubmi SAA, kde je uvedené bezplatné pre členov SAA,

iii. skladať skúšky technickej vyspelosti (STV), 

iv. Bezplatná účasť sa nevzťahuje na týždennú letnú školu aikido, ktorú organizuje SAA. 

b) SAA rozoznáva dva druhy riadnych členských poplatkov: 

i. Riadny členský poplatok (dospelý nad 15 rokov, deti od 6. kyu)

ii. Riadny členský poplatok (deti do 15 rokov, deti do 7. kyu) 

 

6. Zaplatením riadneho členského poplatku a nevyužitím jeho výhod, tak ako je uvedené v bode 5 a), SAA nemá povinnosť uhrádzať členovi SAA kompenzácie.

 

7. O výške členských poplatkov z bodu 5 b), rozhoduje Valné zhromaždenia SAA. O prijatom rozhodnutí Valného zhromaždenia SAA o členských poplatkoch, sú jednotliví členovia SAA, informovaní prostredníctvom zástupcov klubov, alebo na portáli SAA, podrobnosti tu ›

 

8. Po vyplnení registračného formulára, bude člen SAA zaregistrovaný a bude mu vygenerovaný platobný príkaz na úhradu členského poplatku. Platobný príkaz je potrebné uhradiť včas na uvedené číslo účtu SAA, na identifikáciu platcu slúži vygenerovaný a zaslaný variabilný symbol. 

 

9. Platnosť členstva (licencia) sa končí 31.12. daného kalendárneho roka. Jeho predĺženie sa deje automaticky uhradením členského poplatku za príslušný kalendárny rok. Systém automaticky upozorní platcu, že platba nebola včas uhradená. 

 

10. Informácie o príjemcovi platby: 

Majiteľ účtu: Slovenská aikido asociácia, IČO: 36088498, Veterná 10, 917 01 Trnava, Slovensko. IBAN: SK50 1100 0000 0026 6252 0012, Kód banky: 1100 (TATRA BANKA a.s.).

 

 

II. Sústredenia SAA

 

1. Účasť na sústredeniach SAA je podmienená elektronickou registráciou.

 

2. Ceny za sústredenia (aj ich štruktúra) sú uvedené na webovej stránke a to jednotlivo pri každom sústredení.

 

3. V cene sú zahrnuté náklady spojené s organizáciou sústredenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že v cene je zahrnuté najviac to čo je uvedené na webovej stránke.

 

4. Pri sústredeniach, kde to nie písomne výslovne uvedené je vstup pre členov SAA bezplatný.

 

5. V prípade spoplatnených sústredení účastník uhrádza poplatky platobnou kartou cez platobnú bránu, poprípade bankovým prevodom.

 

6. Účastník v prípade zrušenia registrácie berie na vedomie, že zodpovedá za všetky primerané náklady SAA spojené so sústredením (v prípade sústredení kde je potrebné zabezpečiť služby tretích strán napr. cattering, pri zrušení registrácie menej ako dva týždne pred sústredením SAA refunduje tú časť prijatého plnenia, ktorá nesúvisí so službami tretích strán).

 

7. Zrušiť registráciu je možné zaslaním emailovej správy organizátorovi sústredenia na mailovú adresu uvedenú na webovej stránke v časti s informáciami k danému sústredeniu.

 

8. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že na každé sústredenie sa môžu vzťahovať Podmienky v inom rozsahu, a preto sa zaväzuje pred uskutočnením sústredenia vždy oboznámiť s aktuálnou verziou Podmienok.

Korešpondenčná adresa

Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia
Veterná 10, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK50 1100 0000 0026 6252 0012

IČO: 36088498
DIČ: 2021566976
Občianske združenie:
VVS/1-900/90-11398-3

Korešpondenčná adresa

Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia,
Veterná 10, 917 01, Trnava, Slovensko

Bankové spojenie

TATRA BANKA a.s., č. účtu: SK50 1100 0000 0026 6252 0012

IČO: 36088498
DIČ: 2021566976
Občianske združenie:
VVS/1-900/90-11398-3

Dojo | Kluby

Copyright © Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia

without
https://aikikai.sk/wp-content/themes/hazel-1/
https://aikikai.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/home/aikikai/www/aikikai.sk/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
yes
off
on
off
🇸🇰 🇨🇿 🇬🇧 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹